Cute_ball_info_icon
biểu tượng được thực hiện bởi:

https://iconarchive.com/show/I-like-buttons-3a-icons-by-mazenl77/Cute-Ball-Info-icon.html

Nghệ sĩ: MazeNL77

Giấy phép: Phần mềm miễn phí

Sử dụng thương mại: Được phép


setting_2_icon
biểu tượng được thực hiện bởi:

https://iconarchive.com/show/colorful-long-shadow-icons-by-graphicloads/Settings-2-icon.html

Họa sĩ: GraphicLoads

Giấy phép: Phần mềm miễn phí

Sử dụng thương mại: Được phép


App_password_icon
biểu tượng được thực hiện bởi:

https://iconarchive.com/show/plateau-icons-by-sbstnblnd/Apps-password-icon.html

Nghệ sĩ: Sebastian Rubio

Giấy phép: Giấy phép Công cộng GNU

Sử dụng thương mại: Được phép


Apps_preferences_desktop_notification_bell_Icon
biểu tượng được thực hiện bởi:

https://iconarchive.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Apps-preferences-desktop-notification-bell-icon.html

Nghệ sĩ: Oxygen Team

Giấy phép: Giấy phép Công cộng GNU

Sử dụng thương mại: Được phép


election_up__icon
được làm bởi:

Nhà thiết kế: Icon Archive

Iconpack: Circle Blue Election Icons (45 icons)

Giấy phép: Phần mềm miễn phí

Sử dụng thương mại: Được phép

https://iconarchive.com/show/blue-election-icons-by-iconarchive/Election-Thumbs-Up-Outline-icon.html


Apps_preferences_desktop_notification_bell_Icon
được làm bởi:

Nhà thiết kế: Icon Archive

Iconpack: Circle Blue Election Icons (45 icons)

Giấy phép: Phần mềm miễn phí

Sử dụng thương mại: Được phép

https://iconarchive.com/show/blue-election-icons-by-iconarchive/Election-Thumbs-Down-icon.html


Icojam-Blue-Bits-Star-rating
được làm bởi:

Nhà thiết kế: Icojam

Iconpack: Biểu tượng Blue Bits

Giấy phép: Phần mềm miễn phí

Sử dụng thương mại: Được phép

https://www.iconarchive.com/show/blue-bits-icons-by-icojam/star-rating-icon.html


Ukraine
biểu tượng được thực hiện bởi:

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.08slBXAvlGWOQVF2iDgTSQHaHa%26pid%3DApi&f=1&ipt=c907e33dbbb0532cc1bf0411613e9b3009b4ca82499d18e08b7069e876ad503f&ipo=images